Rettigheder og pligter ved tilsyn

Her kan du læse om, hvilke rettigheder og forpligtelser du har som dataansvarlig eller databehandler, hvis Datatilsynet kommer på fysisk tilsyn hos dig.

Datatilsynet kan kræve adgang til lokaler og kan kræve oplysninger udleveret 

Datatilsynets personale har uden retskendelse og mod forevisning af legitimation ret til at få adgang til alle lokaler, hvorfra der behandles personoplysninger. Dette betyder i praksis, at Datatilsynet har ret til at inspicere alle dine lokaler, ligesom tilsynet har ret til at inspicere dit databehandlingsudstyr, herunder computere mv.  

I forbindelse med et tilsynsbesøg kan Datatilsynet også kræve at få alle de oplysninger, der er nødvendige for at varetage Datatilsynets tilsynsopgaver. Du er således forpligtet til – på Datatilsynet anmodning – at afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Datatilsynet kan gennemføre sit tilsyn. 

Retten til ikke at inkriminere sig selv 

Når Datatilsynet gennemfører et fysisk tilsynsbesøg er tilsynet underlagt regler i retssikkerhedsloven i forbindelse med tilsynsbesøget. Det betyder bl.a., at Datatilsynet ikke kan kræve oplysninger fra dig, hvis der er en konkret mistanke om, at du har begået en lovovertrædelse, der kan medføre straf.

Datatilsynet skal, når der foreligger en konkret mistanke om et strafbart forhold, vejlede dig om din ret til ikke at udtale sig. Dette gælder uanset, om Datatilsynet selv søger et eventuelt strafbart forhold afsluttet ved administrativ bøde, eller om tilsynet henviser sagen til politiet med henblik på videre strafforfølgning.

For nærmere oplysninger om retssikkerhedsloven, herunder hvornår der foreligger en konkret mistanke i retssikkerhedslovens forstand, henvises til Justitsministeriets vejledning herom. Vejledningen kan findes her.

Husundersøgelse mv.

Datatilsynets inspektion af lokaler vil i visse tilfælde være underlagt regler i retssikkerhedsloven.

Det indebærer bl.a., at Datatilsynet, ved inspektion af lokaler der ikke er offentligt tilgængelige, skal overholde regler om proportionalitet og regler om fremgangsmåde ved gennemførelse af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Tilsyn med lokaler, hvortil der er almindelig offentlig adgang, eksempelvis butikker og restauranter, er ikke omfattet af retssikkerhedsloven, medmindre der foretages tilsyn af baglokaler.

Retssikkerhedsloven gælder desuden altid ved undersøgelse af dokumenter mv., også selvom disse befinder sig i lokaler, der i øvrigt ikke er omfattet af retssikkerhedsloven.

Du kan læse nærmere om reglerne i retssikkerhedsloven.

Aktindsigt 

Du har ret til at få aktindsigt i Datatilsynets sager, herunder sager i sager om dig selv.

Datatilsynet skal besvare din anmodning om aktindsigt snarest muligt og senest inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre det på grund af sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. I så fald skal Datatilsynet underrette dig om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Datatilsynet skal i øvrigt overholde regler om tavshedspligt og behandling af fortrolig information i forbindelse med behandling af anmodninger om aktindsigt.

Klage

Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Datatilsynets afgørelser vil dog til enhver tid kunne indbringes for domstolene.

Herudover er tilsynets virksomhed undergivet Folketingets Ombudsmands kompetence.