Blanketter

Her finder du blanketter, som skal bruges til at søge om godkendelse af certificeringskriterier, indhente Datatilsynets tilladelse eller til at foretage anmeldelse af informationsdatabaser til tilsynet.

Anmeldelser

Lov om massemediers informationsdatabaser gælder for informationsdatabaser, der enten i sig selv er massemedier, eller som drives i tilknytning til en eller flere virksomheder, der udgiver massemedier. En informationsdatabase er et informationssystem, der anvendes i forbindelse med formidling af nyheder og andre informationer, som naturligt indgår i et massemedies formidlingsvirksomhed. Massemedier er f.eks. dagblade, tidsskrifter, radio- og tv-programmer og internetmedier.

I lov om massemediers informationsdatabaser skelnes mellem redaktionelle informationsdatabaser og offentligt tilgængelige informationsdatabaser.

En redaktionel informationsdatabase er en database eller klart afskilte dele heraf, der alene drives som led i journalistisk eller redaktionelt arbejde med henblik på offentliggørelse i et massemedie. For at blive omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser skal informationsdatabasen være anmeldt til Datatilsynet.

Brug denne blanket, udfyld den elektronisk og send den til os på e-mail (dt@datatilsynet.dk):

En offentligt tilgængelig informationsdatabase er en database, som er tilgængelig for enhver på almindelige forretningsvilkår. Det kan eksempelvis være et dagblads hjemmeside. For at blive omfattet af lov om massemediers informationsdatabaser skal informationsdatabasen være anmeldt til Pressenævnet og Datatilsynet med angivelse af, hvem der er ansvarlig for informationsdatabasen.

Brug denne blanket, udfyld den elektronisk og send den til os på e-mail (dt@datatilsynet.dk):

Tilladelser

Efter databeskyttelsesloven skal man indhente Datatilsynets tilladelse, når behandlingen af personoplysninger for en privat dataansvarlig foretages

  • Med henblik på at advare andre mod forretningsforbindelser med eller ansættelsesforhold til en registreret (advarselsregister),
  • Med henblik på erhvervsmæssig videregivelse af oplysninger til bedømmelse af økonomisk soliditet og kreditværdighed (kreditoplysningsbureau), eller
  • Udelukkende med henblik på at føre retsinformationssystemer.

Anmodning om Datatilsynets tilladelse skal ske ved brug af nedenstående blanketter:

Datatilsynets tilladelse skal endvidere indhentes for visse særlige behandlinger af personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Der vil være tale om behandlinger, som hidtil har været omfattet af persondatalovens § 7, stk. 7. Anmodning om Datatilsynets tilladelse kan på nuværende tidspunkt f.eks. ske ved at sende en e-mail til Datatilsynet.

Herudover skal Datatilsynets tilladelse indhentes i forbindelse med videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 3 (læs mere om dette her). Brug denne blanket, udfyld den elektronisk og send den til os på e-mail (dt@datatilsynet.dk):

Blanket til brug for anmodning om samtykke

Denne blanket kan anvendes i forbindelse med anmodning om Datatilsynets samtykke til benyttelse af arkivmateriale indeholdende oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold i medfør af arkivlovens § 34.

Find blanketten her: Blanket til brug for anmodning om samtykke