Søgemaskiner

Søgemaskiner

I visse tilfælde har du ret til, at en søgemaskine (f.eks. Google og Bing) fjerner (afindekserer) et søgeresultat, som kommer frem, når nogen søger på dit navn.

Hvis du ønsker at få fjernet et søgeresultat, skal du først henvende dig til søgemaskinen med dit ønske.

Dette gøres lettest gennem den klageformular, der ofte findes hos søgemaskiner som Google og Bing.

Googles klageformular

Bings klageformular

For at søgemaskinen kan tage stilling til din anmodning, skal du angive præcis hvilket søgeresultat, der er tale om, og hvorfor du ønsker det pågældende søgeresultat fjernet.  

Hvis søgemaskinen ikke vil fjerne det pågældende søgeresultat, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Hvis du henvender dig til Datatilsynet, er det vigtigt, at du oplyser præcis hvilket søgeresultatet, der er tale om, og vedlægger en kopi af søgemaskinens besvarelse af din anmodning. Så vil Datatilsynet vurdere, om det er hensigtsmæssigt at undersøge sagen.

Den dataansvarlige (søgemaskinen i dette tilfælde) skal som udgangspunkt slette oplysninger om dig, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 1, er opfyldt. Betingelserne for sletning kan bl.a. være, at den dataansvarliges formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig. Det kan også være, hvis du gør indsigelse, og søgemaskinen ikke kan fremvise tungtvejende grunde til behandlingen, der går forud for dine grunde til, at du ønsker søgeresultaterne slettet.

Undtagelser

Du skal være opmærksom på, at du ikke altid har ret til at få fjernet et søgeresultat fra en søgemaskine. En række undtagelser til retten til sletning er fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3.

Retten til sletning gælder bl.a. ikke i tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed.

Ved vurderingen af, om et søgeresultat skal fjernes, skal virksomheden bag søgemaskinen altid foretage en konkret afvejning af på den ene side din ret til privatlivets fred og på den anden side internetbrugernes ret til information og offentlighedens interesse i at kunne fremsøge oplysningerne.

Vedrører oplysningerne dine professionelle erhvervsmæssige forhold, kan det være vanskeligt at få søgeresultatet fjernet. Det skyldes, at det kan være relevant for f.eks. samarbejdspartnere, myndigheder eller kunder at have adgang til sådanne oplysninger.

Det samme kan gælde, hvis du er eller har været en offentlig person, har haft en særlig (betroet) stilling, eller hvis oplysningerne relaterer sig til et emne af væsentlig offentlig interesse.

Hvis du omvendt var mindreårig, da oplysningerne blev offentliggjort, hvis sagen er meget gammel og ikke længere har relevans for offentligheden, eller hvis en domstol har fundet, at oplysningerne er injurierende, kan dette tale for at søgeresultaterne fjernes. Det spiller også en rolle, hvilken karakter oplysningerne har. F.eks. om oplysningerne er meget indgribende for dit privatliv.

Ved vurderingen skelnes der ligeledes mellem, om oplysningerne er et udtryk for meningstilkendegivelser, eller om de fremstår som fakta. Dette skyldes, at retten til privatliv skal opvejes mod beskyttelsen af ytringsfriheden. Oplysninger på private blogs, chatfora eller lignende sider, hvor der udveksles meningstilkendegivelser om privatpersoner, vil ofte fremstå som meningstilkendegivelser. Det kan derfor være sværere at få fjernet søgeresultater, der linker hertil, end hvis søgeresultatet indeholder oplysninger om dig, der fremstår som fakta, og som er dokumenterbart usande.

Omfanget af afindekseringen

Du skal være opmærksom på, at det kun er de konkrete søgeresultater, der fjernes fra søgemaskinen. Oplysningerne på hjemmesiden, som søgeresultatet linker til (kilden), påvirkes ikke. Oplysningerne vil derfor fortsat være tilgængelige ved hjælp af andre søgekriterier, eller hvis man besøger selve hjemmesiden f.eks. et nyhedsmedies hjemmeside. Hvis du ønsker oplysningerne fra hjemmesiden fjernet, skal du derfor henvende dig til den ansvarlige for den pågældende hjemmeside.

Du skal også være opmærksom på, at hvis den ansvarlige for en hjemmeside flytter en artikel, kan det umiddelbart føre til dannelse af nye URL-adresser, der kan fremsøges i søgemaskinen. I et sådant tilfælde må man som registreret rette henvendelse til søgemaskinen med en anmodning om sletning af det pågældende nye søgeresultat/URL-adresse.

Der kan gå lidt tid, inden et søgeresultat forsvinder fra en søgemaskine. Det kan derfor forekomme, at oplysninger om dig, der er offentliggjort på en hjemmeside, fortsat kan søges frem på en søgemaskine i en vis tidsperiode efter, at søgemaskinen har fjernet søgeresultatet.

Hvis man ønsker at klage over indholdet af en nyhedsartikel, kan man rette henvendelse til Pressenævnet.

Pressenævnet har således blandt andet kompetence til at behandle klager over medierne samt indholdet af artikler, som medierne udgiver. Du kan læse mere om Pressenævnet her: Pressenævnet.

 

Relaterede emner

Big data, profilering og markedsføring

Big Data er et begreb i udvikling, der grundlæggende set dækker over den stigende økonomiske vigtighed af data.