EU-fingeraftryksregisteret (Eurodac)

Datatilsynet fører tilsyn med, at myndighederne overholder en række regler EU-fingeraftryksregisteret, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

EU-fingeraftryksregisteret (Eurodac)

Til håndteringen af asylansøgninger er der i EU oprettet et centralt fingeraftryksregister over asylansøgere. Datatilsynet fører tilsyn med, at myndighederne overholder en række regler i den forbindelse, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

Når folk rejser til EU for at søge om asyl, har immigrationsmyndighederne behov for at vide, hvilken af medlemsstaterne der skal behandle deres ansøgning. Eurodac-forordningen (EU) 603/2013 af 26. juni 2013 fastsætter regler om, at myndighederne i en medlemsstat i et fælles fingeraftryksregister kan tjekke, om en asylansøger tidligere har ansøgt om asyl i en anden medlemsstat. I så fald kan myndighederne nægte vedkommende adgang til at søge om asyl alene med henvisning hertil.

Til det formål er der oprettet et europæisk fingeraftryksregister benævnt "Eurodac". Systemet, der udelukkende er designet til at identificere asylansøgere, består af en central database med fingeraftryksoplysninger, som Europa-Kommissionen er ansvarlig for, og som relevante myndigheder i de enkelte EU-lande har adgang til.

Hvilke oplysninger registreres

På nuværende tidspunkt får alle ansøgere på 14 år og derover taget fingeraftryk som led i den rutinemæssige procedure i forbindelse med en asylansøgning. Fingeraftrykkene videresendes i elektronisk format til en central enhed i Europa-Kommissionen, hvor de automatisk bliver sammenlignet med de fingeraftryk, der allerede er lagret i databasen. På denne måde er det muligt for myndighederne at undersøge, om ansøgerne er rejst ind i EU uden de nødvendige papirer, og om de allerede har ansøgt om asyl i en anden medlemsstat.

Fingeraftrykkene anvendes udelukkende med det formål at fremme asylproceduren. Ordningen sikrer, at reelle flygtninge sendes direkte til det land, der skal behandle deres ansøgning. Samtidig forhindrer ordningen illegale ansøgere i at "shoppe rundt" i andre medlemsstater, efter at deres ansøgning er blevet afvist i ét land, eller at ansøgninger bliver indgivet i flere lande på én gang.

Oplysningerne, som registreres om asylansøgere i det centrale system, vedrører:

 • fingeraftryk samt dato for optagelse heraf og videregivelse til Eurodac
 • oprindelsesmedlemsstat samt sted og dato for indgivelse af asylansøgning
 • køn
 • referencenummer anvendt i oprindelsesmedlemsstaten
 • eventuelt dato for den pågældendes ankomst efter en overførsel fra en anden medlemsstat
 • eventuelt dato, hvor den pågældende forlod eller blev udsendt fra medlemsstaternes område
 • eventuelt dato, hvor der blev truffet beslutning om at behandle den pågældendes ansøgning

Oplysninger, som registreres om illegale indvandrere, vedrører:

 • fingeraftryk samt dato for optagelse heraf og videregivelse til Eurodac
 • oprindelsesmedlemsstat samt sted og dato for pågribelse
 • køn
 • referencenummer anvendt i oprindelsesmedlemsstaten

Fingeraftryk fra asylansøgere opbevares i højst 10 år. Ved udløbet af denne periode, eller så snart en ansøger opnår statsborgerskab i en medlemsstat, slettes de automatisk. Hvis det drejer sig om illegale indvandrere, opbevares de kun i 18 måneder.

Hvilke rettigheder har de registrerede?

Hvis du bliver registreret i Eurodac, har du forskellige rettigheder. Du har som udgangspunkt ret til information om, at der er indberettet oplysninger om dig til Eurodac og ret til indsigt i oplysninger om dig selv. Du har desuden ret til at få faktuelt ukorrekte oplysninger rettet og ulovligt registrerede oplysninger slettet.

Hvis du ønsker:

 • indsigt i oplysninger om dig, som er registreret i Eurodac
 • at få rettet oplysninger om dig i Eurodac, som du mener er faktuelt ukorrekte eller ufuldstændige
 • at få slettet oplysninger om dig i Eurodac, som du mener er ulovligt registreret

skal du kontakte Rigspolitiet, som er den dataansvarlige myndighed.

Du kan finde Rigspolitiets kontaktoplysninger på Rigspolitiets hjemmeside.

Eurodac SCG har sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) udarbejdet en vejledning rettet mod myndigheder og embedsmænd, der arbejder med asylansøgere. Vejledningen yder støtte til, hvordan man informerer asylansøgere om, hvordan deres personoplysninger behandles i Eurodac.

Du kan læse vejledningen på engelsk på FRA’s hjemmeside og på Eurodac SCG’s hjemmeside.

De europæiske datatilsyn har hver især udarbejdet en uformel oversættelse af informationsfolderen på deres nationale sprog. Du kan derfor læse vejledningen på dansk her.

Tilsyn med Eurodac

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (European Data Protection Supervisor - EDPS) er tilsynsmyndighed for den centrale enhed, mens de nationale databeskyttelsesmyndigheder er ansvarlige for at føre tilsyn med anvendelsen af Eurodac i deres respektive medlemsstater.

I Danmark er den nationale tilsynsmyndighed Datatilsynet. Datatilsynet fører tilsyn med behandlingen og anvendelsen af de oplysninger, der er videregivet og modtaget efter reglerne i Eurodac-forordningen. Tilsynspligten for de nationale tilsynsmyndigheder følger af artikel 30 i Eurodac-forordningen.

Tilsynet består hovedsagligt i inspektioner og i behandling af klagesager, hvor registrerede personer for eksempel kan klage over registrering i Eurodac eller manglende indsigt.

Klagesager

Hvis du er utilfreds med en afgørelse fra Rigspolitiet om anmodning om indsigt, rettelse eller sletning af oplysninger om dig i Eurodac, kan du klage til Datatilsynet.

I sager om indsigt i Eurodac tager tilsynet stilling til, om Rigspolitiets afslag på indsigt i Eurodac er berettiget. Samtidig foretager Datatilsynet en kontrol af, at der ikke findes registreringer i strid med reglerne om Eurodac.

I sager om rettelse eller sletning af oplysninger i Eurodac tager Datatilsynet stilling til om Rigspolitiets afslag på at rette eller slette oplysninger i Eurodac er berettiget. Datatilsynet kontrollerer også, at der ikke er registreret oplysninger om personen i Eurodac i strid med reglerne, herunder at der ikke er registreret oplysninger, som burde have været slettet i henhold til reglerne.

Hvis du vil klage til Datatilsynet

For at kunne behandle din klage over en afgørelse truffet af Rigspolitiet om ret til indsigt, rettelse eller sletning af oplysninger i Eurodac, har tilsynet brug for følgende oplysninger:

 • en beskrivelse af hvad du ønsker at klage over
 • en kopi af den afgørelse eller det svar, som du har modtaget fra Rigspolitiet
 • eventuelt andet materiale, som du mener, er relevant for din klage

Hvis du klager til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger i Eurodac, før du har rettet henvendelse til Rigspolitiet, vil Datatilsynet normalt oversende din klage til Rigspolitiet til behandling, da Rigspolitiet er dataansvarlig for Eurodac.

Hvis du er utilfreds med Datatilsynets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Du kan ikke klage over Datatilsynets afgørelse til andre myndigheder.

Det danske retsforbehold

Som følge af det danske retsforbehold vedrørende retlige og indre anliggender er Danmark ikke direkte omfattet af Eurodac-forordningen, men Danmark har efterfølgende tilsluttet sig Eurodac ved en såkaldt parallelaftale, og reglerne i forordningen gælder derfor (delvist) også i Danmark. 

Schengen-samarbejdet

(SIS)

Visuminformationssystemet

(VIS)

Informationssystemet for det indre marked

(IMI)

Toldinformationssystemet

(CIS)