Organisation

Datatilsynet er en uafhængig tilsynsmyndighed, som har ansvaret for, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Vi rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører tilsyn hos myndigheder og virksomheder.

Datatilsynets lovbestemte beføjelser, funktioner og pligter stammer fra databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, retshåndhævelsesdirektivet, retshåndhævelsesloven samt tv-overvågningsloven.

Nedenfor kan du læse nærmere om Datatilsynets funktion, der indebærer:

 • at undersøge klager fra enkeltpersoner i forbindelse med overtrædelse af databeskyttelsesreglerne
 • at foretage undersøgelser, der vedrører overtrædelse af databeskyttelsesreglerne for at sikre, at reglerne bliver efterlevet
 • at gøre borgere i Danmark bevidste om deres rettigheder til at have deres personlige oplysninger beskyttet i henhold til databeskyttelsesreglerne
 • at reglerne for databeskyttelse overholdes af dataansvarlige og databehandlere gennem vejledninger af høj kvalitet og dialog med organisationer i den offentlige og private sektor
 • at informere organisationer om, hvordan personoplysninger skal beskyttes
 • at samarbejde med andre databeskyttelsesmyndigheder i EU/EØS

Datatilsynets struktur 

Datatilsynet består af et råd - Datarådet - og et sekretariat. Datarådet træffer afgørelse i konkrete sager af principiel karakter, mens sekretariatet varetager Datatilsynets daglige driftTilsynets sekretariat består af ca. 65 dygtige og dedikerede medarbejdere, der varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af direktør Cristina Angela Gulisano.

Ansvar og opgaver

 • Strategi, drift og udvikling
 • Personale/HR
 • Økonomi/budget
 • Journal
 • Intern it-drift og it-sikkerhed, herunder ISO 27001
 • Presse og anden kommunikation
 • Datarådet
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden
 • Konsekvensanalyser 
 • Certificering og mærkning
 • Digital forvaltning 
 • Lovhøringer
 • Vejledning mv. 
 • Forskning og statistik, herunder videregivelse fra forskning
 • Sundhedsområdet
 • Finansielle virksomheder
 • Tilladelser til behandlinger, som er nødvendige af hensyn til væsentlige samfundsinteresser
 • Domstole
 • Retsinformation
 • Pressens forhold og massemediers informationsdatabaser
 • Tv-overvågningsloven
 • Arkivområdet 
 • Grønland og Færøerne 
 • Forespørgsler og klager på databeskyttelsesområdet
 • Kreditoplysningsbureauer
 • Advarselsregistre mv.
 • Kravet om udarbejdelse af en fortegnelse
 • Markedsføring og forbrugerret 
 • Teleområdet
 • Lovhøringer
 • Vejledning mv.
 • Det Europæiske Databeskyttelsesråd
 • Nordisk samarbejde
 • Internationalt samarbejde
 • Fælleseuropæiske systemer, herunder Schengen, VIS, Eurodac, Eurojust, IMI mv.
 • Tredjelandsoverførsler, herunder BCR
 • Retshåndhævelsesloven
 • Vejledning mv.
 • Håndtering af whistleblower-indberetninger om en række forskellige overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Læs mere på https://whistleblower.dk/
 • Vejledning mv.
 • Ny teknologi generelt
 • Kunstig intelligens
 • Brug af cloud
 • Datadrevet markedsføring, f.eks. profilering, sporing i det fysiske rum mv.
 • Apps, wearables mv.