Når du skriver til os

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Datatilsynet.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Datatilsynet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til tilsynet. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

CVR-nr.: 11 88 37 29

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@datatilsynet.dk
På telefon: 33 19 32 00
Ved brev: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren

Datatilsynets DPO.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager Datatilsynet har behandlet.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Behandlingen af dine oplysninger i Informationssystemet for det indre marked (IMI) sker med henblik på myndighedssamarbejde med andre databeskyttelsesmyndigheder i EU, jf. IMI forordningens art. 13, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 56, artikel 60-66 og artikel 70, stk. 1.

4. Modtagere af dine personoplysninger

Hvis du har klaget over en behandling af personoplysninger, vil din henvendelse blive sendt til den dataansvarlige, når vi beder om en udtalelse.

Har den dataansvarlige ikke har taget stilling til din henvendelse, kan vi – i stedet for at bede om en udtalelse – vælge at oversende din henvendelse til den dataansvarlige, så denne har mulighed for at tage stilling til din henvendelse, før du vurderer, om vi på ny skal inddrages i sagen.

Det kan også være, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det på anden måde er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan f.eks. være andre offentlige myndigheder, herunder de andre europæiske tilsynsmyndigheder, og lignende, som skal bidrage til sagens oplysning. Når dine personoplysninger videregives til andre europæiske tilsynsmyndigheder sker det i EU-Kommissionens IT system kaldet IMI. Datatilsynet modtager også personoplysninger fra andre europæiske myndigheder via IMI.

Datatilsynet offentliggør løbende udvalgte udtalelser og afgørelser på vores hjemmeside, som kan være i pseudonymiseret form. Det betyder, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt fysisk person uden brug af supplerende oplysninger, som kun vi i Datatilsynet er bekendt med. Afgørelser i sager, hvor også andre europæiske tilsynsmyndigheder har været inddraget, vil endvidere blive offentliggjort på det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside ligeledes i pseudonymiseret form.

En offentliggørelse på Datatilsynets eller Databeskyttelsesrådets hjemmeside vil derfor betyde, at dine personoplysninger kan blive overladt til vores eksterne leverandører af hjemmesideløsningen og/eller Databeskyttelsesrådet. Datatilsynet vil forinden offentliggørelse af en udtalelse eller afgørelse orientere dig og sagens øvrige parter herom.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Oplysninger om dig i Datatilsynets elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Datatilsynet vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 10 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

I forhold til de oplysninger, der behandles i IMI, er det Kommissionen, der sørger for drift af systemet mv. Personoplysninger, der behandles i IMI, blokeres normalt 6 måneder, efter proceduren for administrativt samarbejde er formelt afsluttet i systemet. Alle personoplysninger slettes automatisk 3 år efter den formelle afslutning af proceduren. Det er desuden muligt i konkrete tilfælde at slette personoplysninger i IMI inden opbevaringsperiodens udløb.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Brug af Datatilsynets hjemmeside

Når du som bruger tilgår Datatilsynet hjemmeside, indhenter vi oplysninger om din IP-adresse.

Behandlingen sker ved, at vi logger din IP-adresse. Formålet med behandlingen er at sikre fejlfinding af f.eks. robotter. Behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. IP-adresserne slettes efter 30 dage.

For øvrig information, herunder vores kontaktoplysninger, henviser vi til vores generelle privatlivspolitik til venstre på denne side.