De fælleseuropæiske informationssystemer

De fælleseuropæiske informationssystemer

Schengen-samarbejdet

(SIS)

Visuminformationssystemet

(VIS)

Toldinformationssystemet

(CIS)

EU-fingeraftryksregisteret

(Eurodac)

Informationssystemet for det indre marked

(IMI)

Coordinated Supervision Committee (CSC)

De fælleseuropæiske informationssystemer fungerer som bindeled mellem myndigheder i medlemsstaterne og EU's institutioner, og en stadig større mængde personoplysninger udveksles via disse systemer som led i sagsbehandlingen inden for en lang række myndighedsområder.

Tilsynet med behandlingen af personoplysninger i de fælleseuropæiske systemer foregår på to niveauer, da Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) fører tilsyn med EU-institutionernes behandling af oplysninger i systemerne, mens de nationale datatilsyn fører tilsyn med de nationale myndigheder i deres respektive medlemsstat, som anvender systemerne.

Med henblik på at koordinere deres tilsynsaktiviteter arbejder EDPS og de nationale tilsyn sammen i The Coordinated Supervision Committee (CSC), som i 2019 blev etableret i regi af EDPB, Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

CSC varetager på nuværende tidspunkt (august 2022) tilsynet med informationssystemerne for Det Indre Marked (IMI), Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol). Som følge af det danske retsforbehold deltager Danmark ikke i samarbejdet omkring EPPO, og kun i begrænset omfang i forhold til Eurojust og Europol.

Nye systemer under CSC

I løbet af 2022-2023 vil yderligere otte fælleseuropæiske systemer inden for områderne grænsekontrol, asyl, indvandring og politisamarbejde - herunder SIS, VIS, CIS og Eurodac - overgå til CSC’s kompetence i takt med ikrafttrædelsen af de underliggende EU-retsakter.

Interoperability for fem af systemerne forventes dertil at blive realiseret med udgangen af 2023, hvilket vil give helt nye muligheder for at samkøre systemer i forbindelse med blandt andet grænsekontrol og identitetstjek.

CSC vil herefter være det fælles forum for et koordineret tilsyn med behandlingen af personoplysninger i og på tværs af de store, fælleseuropæiske informationssystemer.

Du kan læse mere om CSC her

Læs Datatilsynets egen nyhed om CSC her