Bødesager

Datatilsynet kan ved alvorlige overtrædelser af databeskyttelsesreglerne politianmelde dataansvarlige eller databehandlere og indstille dem til bøde. Her kan du se en oversigt over nogle af de sager, hvor Datatilsynet indtil videre har indstillet til bøde, efter GDPR fik virkning i 2018.

Ud over de sager, som Datatilsynet selv anmelder, udtaler tilsynet sig også om strafværdighed og bødeniveauet i sager, der er startet ved politiet om overtrædelser af de databeskyttelsesretlige regler.

Når en sag er anmeldt til politiet, er der som udgangspunkt ikke ret til aktindsigt i sagen (læs mere om dette her).

Kan jeg få aktindsigt i sagerne?

Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen. Man kan derfor som klart udgangspunkt ikke få aktindsigt i sagerne herunder eller i sagernes dokumenter.

Læs mere om aktindsigt i straffesager her

Fakta

Bødestraffe efter GDPR

I de fleste europæiske lande kan de nationale datatilsynsmyndigheder selv udstede administrative bøder for overtrædelse af de fælles europæiske regler i databeskyttelsesforordningen (GDPR). I Danmark skal bødestraffe efter forordningen indtil videre afgøres ved domstolene.  

Datatilsynet kan indstille både private aktører og offentlige myndigheder til bødestraf. I forbindelse med anmeldelsen af sagen til politiet vurderer Datatilsynet bødens størrelse, og det er herefter op til politi og anklagemyndighed at rejse tiltale og føre straffesagen ved domstolene.

En bøde skal efter reglerne være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Datatilsynet inddrager derfor en række hensyn og afvejninger i både skærpende og formildende retning, når tilsynet udtaler sig om bødens størrelse. Du kan læse mere om, hvad Datatilsynet lægger vægt på i de vejledninger om bødefastsættelse, som tilsynet har udarbejdet i samarbejde med Rigspolitiet og Rigsadvokaten, samt i Det Europæiske Databeskyttelsesråds vejledning om bødefastsættelse. 

Det er forudsat i reglerne, at bødeniveauet for offentlige myndigheder generelt er lavere end for private aktører.

Se en oversigt over bødeindstillinger efter GDPR