Behandling af klagesager

Klagesagsbehandling

Hvad er processen?

Hvis du klager til Datatilsynet over behandling af personoplysninger om dig, vil du inden tre måneder få oplysning om sagens behandling og om vigtige sagsbehandlingsskridt, som Datatilsynet foretager i forbindelse med sagsbehandlingen.

For at Datatilsynet kan behandle din sag, er det vigtigt for tilsynet præcist at vide, hvad du klager over, og hvem, du mener, der er ansvarlig for behandlingen af oplysninger. Det kan derfor være nødvendigt i forbindelse med sagens behandling at bede dig og/eller den, som du klager over, om flere oplysninger for at kunne tage stilling til klagen.

Når Datatilsynet behandler en klagesag, vil tilsynet normalt sende en kopi af din klage til den, som du klager over, sådan at vedkommende får lejlighed til at kommentere din klage. Du vil få en kopi af det svar som Datatilsynet får i sagen og få lejlighed til at komme med dine kommentarer til svaret, hvis din modparts svar indeholder nye oplysninger, der er af betydning for afgørelsen.

Datatilsynets afgørelse i en klagesag vil som regel indebære, at Datatilsynet tager stilling til, om den, der er ansvarlig for behandlingen af oplysninger har overtrådt reglerne om databeskyttelse. Datatilsynets afgørelse vil blive sendt til både klageren, og den, der er klaget over.

Datatilsynets afgørelser kan indbringes for domstolene, jf. grundlovens § 63. 

Derudover kan man klage over Datatilsynets sagsbehandling m.v. til Folketingets Ombudsmand.

Hvad sker der med min sag?

Ikke alle klager leder til en omfattende undersøgelse

I løbet af 2022 justerede Datatilsynet kursen, så der i færre tilfælde sker en tilbundsgående undersøgelse af de enkelte klagesager - mens der bliver taget flere generelle sager op af egen drift.

Når Datatilsynet tager sager op af egen drift, sker det som hidtil ud fra bl.a. klager, brud på persondatasikkerheden, medieomtale og tips. Når det gælder klagesagerne, sker der en graduering af behandlingen af de enkelte klager, alt efter hvad der er relevant og formålstjenligt i den enkelte sag. Datatilsynet afslutter eksempelvis nogle klagesager ved at kontakte den dataansvarlige og orientere om klagen og de relevante regler, men ikke nødvendigvis gennemføre en omfattende og tidskrævende undersøgelse med høringer af parterne osv.

Med andre ord: i stedet for eksempelvis at undersøge et antal individuelle klagesager om indsigt fra kunder hos en bestemt virksomhed, kan Datatilsynet i stedet beslutte at tage en sag op af egen drift over for den pågældende virksomhed og spørge mere generelt ind til håndteringen af de registreredes rettigheder, herunder retten til indsigt. På denne måde løfter vi med de samme ressourcer databeskyttelsen – ikke blot for de enkelte klagere, men for alle virksomhedens kunder, ligesom Datatilsynets undersøgelse kan få andre problemer frem i lyset.

Her kan du læse mere fokusområderne for nogle af de sager, vi tager op af egen drift