Særligt om sundhedsområdet

Særligt om sundhedsområdet

Udover de databeskyttelsesretlige regler gælder der særlige regler i anden lovgivning, når der behandles personoplysninger i forbindelse med f.eks. sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter.

Videnskabelige og statistiske undersøgelser skal ikke længere anmeldes til Datatilsynet. Dog kan der være særlovgivning, der stiller krav om f.eks. anmeldelse og indhentelse af tilladelse hos andre myndigheder. Det gælder blandt andet de områder, der er nævnt nedenfor.

 

Efter komitéloven er der således krav om, at visse sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter skal anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem. Læs mere herom på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.

 

Som andre eksempler på særregler kan nævnes behandling af personoplysninger til brug ved kliniske forsøg med lægemidler omfattet af lægemiddelloven, afprøvninger af medicinsk udstyr omfattet af lov om medicinsk udstyr eller i forbindelse med pligtmæssig sikkerhedsovervågning (bivirkningsrapportering) af lægemidler og medicinsk udstyr i medfør af de nævnte to love.

 

Selv om en behandling af personoplysninger er omfattet af særregler i forbindelse med udførelse af forskningsprojekter, skal de databeskyttelsesretlige regler stadig overholdes.

 

Behandling af personoplysninger omfattet af bl.a. de ovennævnte eksempler på særlovgivning – på nær komitéloven – sker som udgangspunkt ikke i medfør af databeskyttelseslovens § 10, bl.a. fordi særlovgivningen indeholder regler om indberetninger om bivirkninger og alvorlige uønskede hændelser. Det indebærer bl.a., at der ikke kan ske videregivelse af personoplysninger til et andet forskningsprojekt med hjemmel i reglerne i databeskyttelseslovens § 10.

 

Der er i sundhedsloven særlige regler om f.eks. videregivelse af oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold, øvrige private forhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler mv.